Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на технологични автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване05.12.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.2, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.3, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на технологични автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД”.

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана:

  • Техническо задание на Възложителя (Приложение № 1);
  • Справка за административните сведения за участника (Приложение № 2);
  • Ценово предложение на Изпълнителя (Приложение № 3);
  • Техническо предложение на участника съгласно образец на техническо предложение на Възложителя (Приложение 4);
  • Проект на договор ( Приложение № 5);
  • Образец на Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществена поръчка ( Приложение № 6). 

изтегли приложенията

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на технологични автомобили, собственост на „Български пощи” ЕАД”; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 14.12.2012 г. /включително/, в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код  9009713

Документация

Документи