Предмет на поръчкатаОбявление относно провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на автомобилни гуми за автомобилите собственост на „Български пощи“ ЕАД за 2013 г.“
Дата на публикуване28.12.2012
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

“Български пощи” ЕАД на основание чл. 103, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 7, т. 5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 1, т. 2, Решение по т. 2 от Протокол т. 1 от Протокол № 45/16.11.2012 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД  открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Доставка на автомобилни гуми за автомобилите собственост  на „Български пощи“ ЕАД за 2013 г.“

  

Вид на процедурата: открита процедура

 

Място и срок за получаване на документацията: 

Документацията се получава в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, в стая 207 от 10,00 до 12,00 и от 14,00 до 17,00 часа всеки работен ден. Стойността на документацията се превежда по банков път по сметка на Възложителя (БП): “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, IBAN: BG88 RZBB 9155 1032 7343 05, BIC: RZBB BGSF или в касата на БП стая 304.

 

Документацията:

1.Документация

2.Образец Оферта

3.Образец декл. подизпълнител

4.Образец Техн. оферта

5. Образец на Ценова оферта

6.1.Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП

6.2.Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП

6.3.Образец на декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП

7.Образец списък

8.Образец на банкова гаранция за участие

9.Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

10.Договор - Прoeкт

11.1. Образец на декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП

12. Техническо задание

изтегли документацията: част1   част2

 

Цена на документацията: 10 лв.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се приемат в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, в стая 207 от 10,00 до 12,00 и от 14,00 до 17,00 часа всеки работен ден, в служба “Деловодство”.

 

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва в сградата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, зала 212, на 24.01.2013 г. от 11.00 ч.

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под номер 00276-2012-0021

Документация

Документи