Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на "Български пощи" ЕАД
Дата на публикуване15.01.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 7, т. 5 във вр. чл. 7г, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 4, чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки  /ЗОП/, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на "Български пощи" ЕАД за 2012г. и 2013г., включващ и междинен одит на съкратен финансов отчет за първо полугодие на 2013г.

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана

  • Техническо задание на Възложителя – Приложение № 1;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 3;
  • Техническо предложение на участника съгласно образец на техническо предложение на Възложителя (Приложение 4);
  • Проект на договор – Приложение № 5. 

 

Изтегли приложенията 

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: Извършване на независим финансов одит в съответствие с международните стандарти за финансово отчитане на финансовите отчети на "Български пощи" ЕАД за 2012г. и 2013г., включващ и междинен одит на съкратен финансов отчет за първо полугодие на 2013г.; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана, в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код  9011147

Документация

Документи