Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Придобиване на дълготрайни материални активи - ДМА (обзавеждане и оборудване на зала за отдих и почивка в ЦУ на „БП”ЕАД) по три обособени позиции”
Дата на публикуване04.02.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

 

„Български пощи” ЕАД На основание чл. 7, т. 5 във връзка с чл. 7г, чл.3, ал.1, т.2, чл.14, ал.4, т.2, чл.101а, ал.2 от Закона за обществените поръчки  /ЗОП/ и решение по т. 9 от Протокол № 51/19.12.2012 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

 

„Придобиване на дълготрайни материални активи - ДМА (обзавеждане и оборудване на зала за отдих и почивка в ЦУ на „БП”ЕАД) по три обособени позиции”: 

 

- Доставка на компютри и хардуер;

- Доставка и монтаж оборудване, машини, съоръжения;

- Доставка и монтаж на други ДМА.

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения към публичната покана:

  • Технически задание на Възложителя – Приложение № 1;
  • Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение №2;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение №3.
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение №4;
  • Проект на договор – Приложение №5
  • Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП- Приложение №6
  • Общи услови по договор ESF-2115-01-11001 - Приложение №7 /приложение към договора, само за сведение/
  • Двустранен приемно-предавателен протокол - Приложение №8 /приложение към договора, само за сведение/

Изтегли приложенията

 

Начин на подаване на офертите:

Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

„Придобиване на дълготрайни материални активи - ДМА (обзавеждане и оборудване на зала за отдих и почивка в ЦУ на „БП”ЕАД) по три обособени позиции”:

1.  Доставка на компютри и хардуер;

2.  Доставка и монтаж оборудване, машини, съоръжения;

3.  Доставка и монтаж на други ДМА, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават лично или по пощата от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:00 ч. всеки работен ден до 13.02.2013 г. /включително/, в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

  • Документи съгласно чл.101е от ЗОП.
  • Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9011797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация

Документи