Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции”
Дата на публикуване12.02.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП и Раздел ХІ, т. 77.5 от документацията, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на материали за ежедневна поддръжка на сградния фонд на „БП” ЕАД по дванадесет обособени позиции” ще се извърши на 15.02.2013г. (петък) от 11:00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи