Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в "Български пощи" ЕАД” по шест обособени позиции"
Дата на публикуване13.03.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 7, т. 5 във вр. чл. 7г, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 4, чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки  /ЗОП/, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

“Абонаментна поддръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни инсталации в "Български пощи" ЕАД” по шест обособени позиции:

 • позиция 1 - РУ "БП" Западен регион;

 • позиция 2 - РУ "БП" Северен централен регион (вкл. РСЦ Г. Оряховица);

 • позиция 3 - РУ "БП" Североизточен регион;

 • позиция 4 - РУ "БП" Южен централен регион;

 • позиция 5 - РУ "БП" Югоизточен регион (вкл. РСЦ Ст. Загора);

 • позиция 6 - ЦУ на "Български пощи" ЕАД, в т.ч. БРСЦ и СП "Българска филателия и нумизматика.

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана

 • Техническо задание на Възложителя за всяка обособена позиция;
 • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
 • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;
 • Техническо предложение на участника съгласно образец на техническо предложение на Възложителя (Приложение 3);
 • Проект на договор – Приложение № 5

 

изтегли приложенията 


Начин на подаване на офертите:

 • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
 • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана, в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код  9013069

 

 

дата на публикуване: 13.03.2013

Документация

Документи