Предмет на поръчкатаОбявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)”
Дата на публикуване21.03.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

ОБЯВЛЕНИЕ: „Български пощи” ЕАД на основание на основание чл.3, ал.1, т.2, чл.7, т.5, чл.7г, чл.103, ал.1, Решение по т.4 от Протокол № 5/05.02.2013 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:


„Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)”

 

 

Вид на процедурата: Открита процедура

Място и срок за получаване на документацията:
Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, ет. 2, стая № 214 от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. в срок до 21.04.2013 г., в случай, че срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича на следващия присъствен ден.

Документацията можете да изтеглите тук.

Цена на документацията: 10 лв. без ДДС

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се приемат от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. всеки работен ден до 30.04.2013 г., в сградата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, намираща се на адрес: гр.София, ул. „Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, в  служба „Деловодство”, стая 124.


Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 07.05.2013 г., в ЦУ „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 212.


Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на  Агенцията по обществени поръчки под номер 00276-2013-0003

 


дата на публикуване: 21.03.2013

Документация

Документи