Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ”Доставка на хартия А4 за производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване03.04.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 7, т. 5 във връзка с чл. 7 г, чл. 3, ал. 1, т. 1,  чл.14, ал.4, т.2 и чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение по т. 4 от Протокол № 15/01.04.2013 г. на Съвета на директорите на „БП” ЕАД, Заповед № РД- 08- 105/03.04.2013 г. на Главния изпълнителен директор на „БП” ЕАД, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

”Доставка на хартия А4 за производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД.

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана:

  • Техническо задание на Възложителя – Приложение № 1;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
  • Техническо предложение на Изпълнителя -  Приложение № 3;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;
  • Проект на договор – Приложение № 5;
  • Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 6.

изтегли приложенията 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите;  наименованието на поръчката: ”Доставка на хартия А4 за производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД; името на участника; адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана, в деловодство на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП ; Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на обществената поръчка.

 Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9013954

 

                                                         

Дата на публикуване: 03.04.2013 г.

Документация

Документи