Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Реконструкция на касов апарат Daisy eXpert BP за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване05.04.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

„Български пощи” ЕАД на основание с чл. 7г, чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и решение по т.1 от Протокол № 15/01.04.2013 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Реконструкция на касов апарат Daisy eXpert BP за нуждите на „Български пощи” ЕАД

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения към публичната покана:

  • Технически изисквания на Възложителя – Приложение № 1;
  • Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение №2;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение №3;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение №4;
  • Проект на договор – Приложение №5;
  • Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП- Приложение №6

Изтегли приложенията

 

Начин на подаване на офертите:

Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Реконструкция на касов апарат Daisy eXpert BP за нуждите на „Български пощи” ЕАД” , името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават лично или по пощата от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден до 15.04.2013 г. /включително/, в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

  • Документи съгласно чл.101е от ЗОП.
  • Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код: 9014057

 

Дата на публикуване: 05.04.2013 г.

Документация

Документи