Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за обектите на „Български пощи” ЕАД"
Дата на публикуване09.04.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.2, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за обектите на „Български пощи” ЕАД, съгласно изискванията на Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите”, с 6 (шест) обособени позиции

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения към публичната покана:

  • Технически задания на Възложителя – Приложение № 1 (Приложения № 1.1, 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6.) ;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
  • Техническо предложение - Приложение № 3;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;
  • Проект на договор – Приложение № 5

 

изтегли приложенията

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Извършване на проверка, ремонт и презареждане на пожарогасители за обектите на „Български пощи” ЕАД, съгласно изискванията на Наредба № Із-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите”, с 6 (шест) обособени позиции; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден до 17.04.2013 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 е от ЗОП.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9014131

 

Дата на публикуване: 09.04.2013г.

Документация

Документи