Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Разработване на методология и начин за изчисляване на нематериалните ползи, свързани с предоставянето на универсалната пощенска услуга..."
Дата на публикуване15.05.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 7, т. 5 във връзка с чл. 7г, чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 14, ал. 4, т.2 и Глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Разработване на методология и начин за изчисляване на нематериалните ползи, свързани с предоставянето на универсалната пощенска услуга и изчисляване на общата стойност на нематериалните ползи в лева на „Български пощи” ЕАД за 2012 г.”

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложения към публичната покана:

  • Техническо задание на Възложителя – Приложение №1 ;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение №2,
  • Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение №3;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение №4; 
  • Декларация за приемане на условията на Глава VII „Условия за сключване на договор” от Техническото задание - Приложение № 5;
  • Проект на договор - Приложение № 6

 

изтегли приложенията


Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част / всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение /.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Разработване на методология и начин за изчисляване на нематериалните ползи, свързани с предоставянето на универсалната пощенска услуга и изчисляване на общата стойност на нематериалните ползи в лева на „Български пощи” ЕАД за 2012 г.”; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават лично от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден до 23.05.2013 г. /включително/, в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9015471

 

Дата на публикуване: 15.05.2013 г.

Документация

Документи