Предмет на поръчкатаРешение за промяна, с което се удължават обявените срокове в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)”
Дата на публикуване19.06.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

РЕШЕНИЕ: На основание чл.27а, ал.9, т.2, във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал. 1, т.2, чл.7, т.5 и чл. 7г от ЗОП, Определение № 510 от 08.05.2013 г. на КЗК, влязло в сила с Определение №7722 от 05.06.2013 г. на Върховния административен съд на Република България, Заповед № РД-08-91/21.03.2013 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за откриване на открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 

„Право на ползване върху софтуерни продукти Microsoft Enterprise Subscription Agreement (EAS)“,

 

с която са одобрени обявлението и документацията за обществената поръчка, се променят обявлението и документацията за обществената поръчка, като се удължават обявените срокове в откритата процедура, както следва:

 

1.1.     Срок за получаване на документацията: До 24.06.2013 г., всеки работен ден във времето от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. В случай, че срокът изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича в първия присъствен ден. Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, ет. 2, стая № 214

1.2.     Срок за подаване на офертите: До 03.07.2013 г., всеки работен ден във времето от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч., в сградата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, намираща се на адрес: гр.София, ул. „Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, в служба „Деловодство”, стая 124. 

1.3.     Отваряне на офертите: Отварянето на офертите да се извърши на 04.07.2013 г от 11.00 ч., в сградата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, в зала 212.

Обявлението можете да видите тук, а документацията е достъпна тук.

Цена на документацията: 10 лв. без ДДС

Решението за удължаване на сроковете на обществената поръчка е публикувано в електронната страница на  Агенцията по обществени поръчки под номер 00276-2013-0003, ID № на документа - 546405

 

дата на публикуване: 19.06.2013 г.

Документация

Документи