Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации със седем обособени позиции”
Дата на публикуване16.08.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 7, т. 5 във вр. чл. 7г, чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации със седем обособени позиции”


Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана

  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 1;
  • Технически изисквания на Възложителя – Приложение № 2;
  • Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение № 3,
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;
  • Проект за договор – Приложение № 5

изтегли приложенията във формат.xls


Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Абонаментно обслужване и ремонт на климатични инсталации със седем обособени позиции” и за коя обособена позиция се подава офертата; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден до 28.08.2013 г. /включително/, в служба “Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9018868

 

дата на публикуване: 16.08.2013 г.

 

Документация

Документи