Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез покана с предмет: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване27.11.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Български пощи” ЕАД на основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 7, т. 5, чл. 7г и във връзка с чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез покана с предмет:


„Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

 

Вид на обществената поръчка: покана вр. връзка с чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Приложенията към публичната покана:

  • Технически изисквания за доставката на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД – Приложение № 1;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;

изтегли приложенията 

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята ценова оферта, съдържаща подробна разбивка с включени единични цени на всеки от артикулите, както и обща цена, съобразно Таблица 1 към Техническите изисквания с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на ценовите оферти:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден до 04.12.2013 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.

Документация

Документи