Предмет на поръчкатаОбявление за събиране на оферти за осъществяване на мерки за визуализация и публичност по проект „Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД“
Дата на публикуване17.12.2013
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

Обявление за събиране на оферти за осъществяване на мерки за визуализация и публичност по проект „Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД“

На 16.09.2013г. беше сключен договор ESF-2303-01-11018 с Договарящия орган (ДО) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – Агенция по заетостта (АЗ), по спечелен проект „Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД“ със срок за изпълнение 12 месеца.

Една от дейностите по проекта е „Осъществяване на мерки за визуализация и публичност“ като предвидения за реализирането й бюджет е в размер до 2160 лева. Възлагането на поръчката може да бъде извършено по реда на  чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП като с цел гарантиране на прозрачност  ще бъдат събрани оферти от няколко фирми. Офертите ще бъдат разгледани от определения екип по изпълнение на проекта, като ще бъде сключен договор с участника, представил оферта с най-ниска цена.

Проявяващите интерес фирми могат да изпратят своите оферти съгласно изискванията на приложеното техническо задание и ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” в срок до 30.12.2013 година по e-mail на Сашо Ламбов (ръководител на отдел „Поддръжка на сградния фонд и туристическата дейност“ и ръководител на проект „Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД“), s.lambov@bgpost.bg, с копие до Калина Тотева (ръководител на сектор „Управление на проекти“), k.toteva@bgpost.bg, телефон за контакти: 02/949 3260.

Приложения:

  1. Техническо задание;
  2. Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.

 

Документация

Документи