Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез покана с предмет: „Доставка на пощенски кутии за непрепоръчани пощенски пратки”
Дата на публикуване21.01.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 7, т. 5, чл. 7г и във връзка с чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез покана с предмет: „Доставка на пощенски кутии за непрепоръчани пощенски пратки” 135 бр., на стойност до 20 000 (двадесет хиляди) лева без ДДС.

Вид на обществената поръчка: покана вр. връзка с чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Приложенията към публичната покана: Справка за административните сведения за участника – Приложение № 1; Технически изисквания за доставката на пощенски кутии за непрепоръчани пощенски пратки – Приложение № 2; може да изтеглите от тук

Начин на подаване на офертите:

- Всеки участник представя своята ценова оферта, с посочена единична цена на артикулите, както и обща цена, съобразно Техническите изисквания с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Доставка на пощенски кутии за непрепоръчани пощенски пратки”; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на ценовите оферти:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден до 28.01.2014 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП.

Документация

Документи