Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментно обслужване на машини” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „ Български пощи” ЕАД ” с пет обособени позиции
Дата на публикуване24.01.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 7, т. 5 ,чл. 7 г, чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал.2 и 3, във връзка с чл.14, ал.4, т.2 при условията и реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение по т.14 от Протокол № 38/28.10.2013 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД, Заповед № РД-08-332/08.11.2013 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД и Заповед № РД-БФН-08-2/17.01.2014 г. на Директора на СП „Българска филателия и нумизматика, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Абонаментно обслужване на машини в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „ Български пощи” ЕАД ” с  5 (пет) обособени позиции:

 

Обособена           „Абонаментно обслужване на 3 броя пликовачни машини

позиция № 1      „KERN”

 

Обособена         „Абонаментно обслужване на 2 броя термопринтери за

Позиция № 2     баркод и матричен принтер „Принтроникс” за номерация

 

Обособена          „Абонаментно обслужване на 20 броя полиграфически

Позиция № 3     машини”

 

Обособено          „Абонаментно обслужване на СТР система”

Позиция № 4

 

Обособена         „Абонаментно обслужване на 4-цветна офсетова машина

Позиция № 5     за печат на пликове”

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

 

Приложенията към публичната покана:

  • Техническо задание на Възложителя – Приложение № 1 (за всяка обособена позиция);
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2 (за всяка обособена позиция);
  • Техническо предложение на Изпълнителя -  Приложение № 3 (за всяка обособена позиция);
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4 (за всяка обособена позиция);
  • Проект на договор – Приложение № 5 (за всяка обособена позиция);
  • Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 6 (за всяка обособена позиция);

  изтегли приложенията 

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Абонаментно обслужване на машини в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „ Български пощи” ЕАД ” с  пет обособени позиции; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес и обособената позиция, за която кандидатства участникът.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 31.01.2014 г. /включително/, в заседателната зала в сградата на СП „Българска филателия и нумизматика”, гр. София 1612,р-н Красно село ул. „Хайдушка поляна” № 8.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП /за всяка обособена позиция/.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9025048

Документация

Документи