Предмет на поръчкатаОбявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”
Дата на публикуване05.03.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

“Български пощи” ЕАД на основание чл.103, ал. 1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.1 и Решение по т. 3 от Протокол № 2/23.01.2014 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „ЗАСТРАХОВАНЕ НА ИМУЩЕСТВЕНИТЕ И НЕИМУЩЕСТВЕНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД”, СЪС СЛЕДНИТЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

 

ПОЗИЦИЯ 1: застраховка „Гражданска отговорност” на водачите на моторните превозни средства (МПС) и ремаркета, собственост на „Български пощи” ЕАД и застраховка „Злополука на лицата” в МПС, собственост на “Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 2: групова застраховка „Злополука на работници и служители с рискови длъжности”;

ПОЗИЦИЯ 3: застраховка „Имущества, пари и ценности” на „Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 4: застраховка „Автокаско” на моторни превозни средства (МПС), собственост на „Български пощи” ЕАД;

ПОЗИЦИЯ 5: застраховка „Недобросъвестни действия на служители” 

 

Вид на процедурата: Открита

 

Място и срок за получаване на документацията: 

Документацията за участие може да се закупува всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч., след заплащането й в брой в касата (стая К315 - за издаване на фактура и стая 304 за заплащане) на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, в стая 207, до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Върху посочената стойност не се начислява ДДС.

 

Документацията можете да изтеглите тук.

 

 

Цена на документацията: 10 BGN

Върху посочената стойност не се начислява ДДС

 

Документацията се получава в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, в стая 427 от 10.00 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 часа всеки работен ден. Стойността на документацията се превежда по банков път по сметка на Възложителя (БП): ЦКБ АД, IBAN: BG67CECB97901042981001, BIC: CECBBGSF или в касата на БП стая 304.

 

Място и срок за подаване на офертите: 

Офертите на участниците ще се приемат във централното управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. до датата и часа посочени в обявлението за обществена поръчка.

 

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на 31.03.2014 г., в сградата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД”, гр. София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212).

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки  http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=589478

 

Договори за изпълнение на обществената поръчка  можете да намерите тук: Договор 1 Договор 2

 

Освободени гаранции за участие на основание чл.22б, ал.4, т.3 от ЗОП на следните участници в процедурата:

 

„ЗАД ОЗК ЗАСТРАХОВАНЕ”АД

"ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС"

"ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" 

"ЗАД БЪЛГАРИЯ" АД

"ДЖЕНЕРАЛИ ЗАСТРАХОВАНЕ" АД

"ЗАД БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП"

"ЖИВОТОЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД

"ХДИ ЗАСТРАХОВАНЕ"АД

"ДЗИ ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ"ЕАД

"ЗК ЛЕВ ИНС" АД

Документация

Документи