Предмет на поръчкатаОбявление относно провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на климатици”
Дата на публикуване11.03.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

ОБЯВЛЕНИЕ: “Български пощи” ЕАД на основание чл.103,ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.1 и Решение по т.2 от Протокол № 45/19.12.2013 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка и монтаж на климатици”

 

 

Вид на процедурата: Открита

 

Място и срок за получаване на документацията:

Документацията за участие може да се закупува всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч., след заплащането й в брой в касата (стая К315 - за издаване на фактура и стая 304 за заплащане) на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, в стая 427, до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. Върху посочената стойност не се начислява ДДС.

 

Документацията можете да изтеглите тук.

 

Приложение № 1. Техническа спецификация

Приложение № 2. Образец на оферта

Приложение № 3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Приложение № 4. Образец на техническа оферта

Приложение № 5. Образец на ценова оферта (Предлагана цена)

Приложение № 6.1. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Приложение № 6.2. Образец на декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки

Приложение № 6.3. Образец на декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки

Приложение № 7. Образец списък на основните договори, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) /2011, 2012 и 2013/ години, вкл. договорите по т. 6.1.1

Приложение № 8. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата

Приложение № 9. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора

Приложение № 10. Образец на банкова гаранция за поддръжка и обезпечение на гаранционния срок по договора

Приложение № 11. Проект на договор за обществената поръчка

Приложение № 11.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

 

 

Цена на документацията: 10 BGN

Върху посочената стойност не се начислява ДДС

 

Документацията се получава в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31, в стая 207 от 10,00 до 12,00 и от 14,00 до 17,00 часа всеки работен ден. Стойността на документацията се превежда по банков път по сметка на Възложителя (БП): ЦКБ АД, IBAN: BG67CECB97901042981001, BIC: CECBBGSF или в касата на БП стая 304.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите на участниците ще се приемат във централното управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. до датата и часа посочени в обявлението за обществена поръчка.

 

 Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на 08.04.2014 г., в сградата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД”, гр София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212).

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на   Агенцията по обществени поръчки  http://www.aop.bg/case2.php?newver=2&mode=show_doc&doc_id=590823

Документация

Документи