Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ”Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване07.05.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 „Български пощи” ЕАД на основание чл. 7, т. 5 във връзка с чл. 7 г, чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал.2 и ал.3, чл.14, ал.4, т.2 при условията и реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, във връзка с Решение по т. 17 от Протокол № 7/25.03.2014 г. на Съвета на директорите на „БП” ЕАД, Заповед № РД-08-147/29.04.2014 г. на Главния изпълнителен директор на „БП” ЕАД и Заповед № РД-БФН-08-45/30.04.2014 г. на Директора на СП „ Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

”Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД.

 

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

 

Приложенията към публичната покана:

  • Техническо задание на Възложителя – Приложение № 1;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
  • Техническо предложение на Изпълнителя -  Приложение № 3;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;
  • Проект на договор – Приложение № 5;
  • Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 6.

     изтегли приложенията тук.

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите;  наименованието на поръчката: Доставка на форматирана хартия и картон за нуждите на печатната база в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД.; името на участника; адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

 

Място и срок за подаване на офертите

 

Офертите се подават лично или по пощата от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 15.05.2014 г. /включително/, в деловодството в сградата на СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД, находящо се на адрес: гр. София 1612, р-н Красно село, ул.„Хайдушка поляна“ № 8.

 

Документи, представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора:

- Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

- Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от финансовия ресурс, заложен за изпълнение предмета на поръчката.

 

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9028954

Документация

Документи