Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на 348 броя летни автомобилни гуми за автомобилите собственост на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване21.05.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на 348 броя летни автомобилни гуми за автомобилите собственост  на „Български пощи” ЕАД”  

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана /Технически спецификации на Възложителя – Приложение № 1; Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2; Техническо предложение - Приложение № 3; Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4; Проект на договор – Приложение № 5; Декларация за приемане условията на договора /Приложение 6/ може да изтеглите от тук

Начин на подаване на офертите:

          - Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

            - Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Доставка на 348 броя летни автомобилни гуми за автомобилите собственост  на „Български пощи” ЕАД”; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 28.05.2014 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП.

 

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 9029493

Документация

Документи