Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Разработване (внедряванe) на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и обучение във връзка с нововъведения стандарт за безопасни условия на
Дата на публикуване21.05.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.2, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Разработване (внедряванe) на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и обучение във връзка с нововъведения стандарт за безопасни условия на труд  BS OHSAS 18001:2007 в „Български пощи” ЕАД”.

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана: Техническо задание на Възложителя – Приложение № 1; Техническо предложение – Приложение № 2; Справка за административните сведения за участника – Приложение № 3; Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4; Проект на договор – Приложение № 5; Декларации по чл. 47 от ЗОП /Приложения № 5.1 и № 5.2/; Декларация за приемане условията на договора /Приложение № 6/;  Общи условия на договор ESF-2303-01-11018 /Приложение № 7/; Списък на екипа от експерти на участника /Приложение № 8/; Образец на автобиография /Приложение № 9/; Декларация за ангажираност на експерт /Приложение № 10/; Списък  на  екипа от обучители /образец на ДО/ – Приложение № 11; Месечна присъствена форма /образец на ДО/ – Приложение № 12; Анкетна карта /образец на ДО/ - Приложение № 13; Списък получени материали /образец на ДО/ – Приложение № 14; Приемно-предавателен протокол по образец на Възложителя /Приложение № 15/ и Образец на документ за внесена гаранция за изпълнение на договора може да изтеглите от тук.

Начин на подаване на офертите:

          - Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

         - Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Разработване (внедряванe) на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и обучение във връзка с нововъведения стандарт за безопасни условия на труд  BS OHSAS 18001:2007 в „Български пощи” ЕАД”; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 29.05.2014 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

 

Документи, представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора – Документи съгласно чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код 9029498

.

Документация

Документи