Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на заваръчно – монтажни и шлосеро-механични операции за ремонт на фургони на товарни автомобили марка ИВЕКО, собственост на „Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване10.06.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 7, т. 5 във вр. чл. 7г, чл. 3, ал. 1, т. 2, чл. 14, ал. 4, т. 2, чл. 101а, ал. 2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет: Извършване на заваръчно – монтажни и шлосеро-механични операции за ремонт на фургони на товарни автомобили марка ИВЕКО, собственост на „Български пощи” ЕАД

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана Справка за административните сведения за участника – Приложение № 1, Технически изисквания на Възложителя – Приложение № 2; Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение № 3, Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4; Проект за договор – Приложение № 5; Декларация за приемане на условията по проекта на договор – Приложение № 6 /може да изтеглите от тук

Начин на подаване на офертите:

- Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката - „Извършване на заваръчно – монтажни и шлосеро-механични операции за ремонт на фургони на товарни автомобили марка ИВЕКО, собственост на „Български пощи” ЕАД; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 18.06.2014 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9030271

Документация

Документи