Предмет на поръчкатаОбявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на „Български пощи” ЕАД“
Дата на публикуване10.06.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 7, т. 5, чл.7 г, чл.3, ал.1, т.1, чл.103, ал.1 и чл. 104 от Закона за обществените поръчки и Решение по т.8 от Протокол № 12/10.05.2014 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

„Доставка на компютърна техника за нуждите на „Български пощи” ЕАД, при следните самостоятелно обособени позиции: 

  • ПОЗИЦИЯ 1: Персонални компютри;
  • ПОЗИЦИЯ 2: Преносими компютри.

 

 

Вид на обществената поръчка: открита процедура

 

Място и срок за получаване на документацията:

Документацията се получава всеки работен ден в стая № 214, след заплащането й в брой в касата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, ул. „Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, ет. 3, стая № 304, стая № К315 за издаване на фактура от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч., до 16.06.2014 г.

 

Документацията можете да изтеглите тук.

Цена на документацията: 10 лв. без ДДС

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се приемат от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. всеки работен ден до 25.06.2014 г., в сградата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, намираща се на адрес: гр.София, ул. „Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, в  служба „Деловодство”, стая 124.


Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 26.06.2014 г., в ЦУ „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 212.

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на  Агенцията по обществени поръчки под номер 00276-2014-0007

Документация

Документи