Предмет на поръчкатаОбявление за събиране на оферти за проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация в „Централна сграда на Български пощи”-гр.Благоевград по проект „Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД“
Дата на публикуване11.06.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

На 16.09.2013г. беше сключен договор ESF-2303-01-11018 с Договарящия орган (ДО) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – Агенция по заетостта (АЗ), по спечелен проект „Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД“ със срок за изпълнение 12 месеца.

Една от дейностите по проекта е „Проектиране и изграждане на пожароизвестителна инсталация в „Централна сграда на Български пощи” –гр.Благоевград” като предвидения за реализирането й бюджет е в размер до 600 лева., без включен ДДС-за проектиране и 8923лв., без включен ДДС, за изпълнение.  Възлагането на поръчката може да бъде извършено по реда на  чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП като с цел гарантиране на прозрачност  ще бъдат събрани оферти от няколко фирми. Офертите ще бъдат разгледани от определения екип по изпълнение на проекта, като ще бъде сключен договор с участника, представил оферта с най-ниска цена.

Проявяващите интерес фирми могат да изпратят своите оферти съгласно изискванията на приложеното техническо задание  в срок до 20.06.2014 година по e-mail на Наталия Ганчева – nataliag@bgpost.bg с копие до Сашо Ламбов (ръководител на отдел „Поддръжка на сградния фонд и туристическата дейност“ и ръководител на проект „Повишаване на трудовата безопасност в „Български пощи“ ЕАД“), s.lambov@bgpost.bg, телефон за контакти: 02/949 33 89.

Приложения:

1. Техническо задание.

2. Техническа оферта.

3. Ценово предложение.

4. Договор – проект.

5. Образец на декларации по чл.47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП.

6. Образец на декларации по  чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т. 5 от ЗОП по чл. 47, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП.

7. Справка за административния сведения за участника.

8. Договор за Безвъзмездна финансова помощ – копие.

9. Схема

може да изтеглите тук.

Документация

Документи