Предмет на поръчкатаОбявление относно откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на компютърна техника въведена в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване19.06.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 7, т. 5, чл.7 г, чл.3, ал.1, т.2 и чл.103, ал.1 от Закона за обществените поръчки и Решение по т.13 от Протокол № 7/25.03.2014 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

 

„Ремонт на компютърна техника въведена в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”

 

 

Вид на обществената поръчка: открита процедура

 

Място и срок за получаване на документацията:

Документацията се получава всеки работен ден в стая № 214, след заплащането й в брой в касата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, ул. „Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, ет. 3, стая № 304, стая № К315 за издаване на фактура от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч., до 07.07.2014 г.

 

Документацията можете да изтеглите тук.

Цена на документацията: 12 лв. с ДДС

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се приемат от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.30 ч. всеки работен ден до 17.07.2014г., в сградата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, намираща се на адрес: гр.София, ул. „Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, в служба „Деловодство”, стая 124.


Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 18.07.2014 г., в ЦУ „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, в зала 212.Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки под номер 00276-2014-0008

Документация

Документи