Предмет на поръчката„Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториални поделения на “Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване18.02.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториални поделения на “Български пощи” ЕАД”


ОБЯВЛЕНИЕ: ”Български пощи” ЕАД наоснование чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.2 и чл.93а от ЗОП, Решение по т.21 от Протокол № 8 /28.04.2009 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с обект:

 

„Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториални поделения на “Български пощи” ЕАД”

Място и срок за получаване на документацията:

Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на ЦУ “Български пощи” ЕАД, гр. София., ул. “Акад. Ст. Младенов” № 1, бл.31, от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа до 04.03.2010 г.


Цена на документацията: 20 лв., без ДДС Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се приемат от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа всеки работен ден до 15.03.2010 г., в служба “Деловодство” на ЦУ “Български пощи” ЕАД гр. София, ул. “Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31. 

 

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 16.03.2010 г., в ЦУ “Български пощи” ЕАД”, гр София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 212.

Документацията е публикувана: тук

Документация

Документи