Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Абонаментно обслужване на климатични инсталации в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД.
Дата на публикуване26.06.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 7, т. 5 ,чл. 7 г, и чл. 8, ал.2 , вр. чл.14, ал.4, т.2 при условията и реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, във връзка със заповед № РД-08-236/25.06.2014г. на Главния изпълнителен директор на „БП” ЕАД и заповед № РД-БФН-08-55/26.06.2014 г. на Директора на СП „ Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Абонаментно обслужване на климатични инсталации в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД.

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

 

Приложенията към публичната покана:

  • Техническо задание на Възложителя – Приложение № 1;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
  • Техническо предложение на Изпълнителя -  Приложение № 3;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;
  • Проект на договор – Приложение № 5;
  • Декларация по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП – Приложение № 6.

Документацията може да изтеглите тук.

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите;  наименованието на поръчката: „Абонаментно обслужване на климатични инсталации в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД.; името на участника; адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

 

Място и срок за подаване на офертите

 

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 09.07.2014 г. /включително/, в деловодството в сградата на СП „Българска филателия и нумизматика” към „Български пощи” ЕАД, находящо се на адрес: гр. София 1612, р-н Красно село, ул.„Хайдушка поляна“ № 8.

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101 е от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9031296

Документация

Документи