Предмет на поръчката„Доставка на канцеларски материали, формуляри, копирни хартии и картони, безконечни принтерни хартии и самозалепващи се етикети за технологичните нужди на териториалните и специализираните поделения на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване12.05.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториални поделения на “Български пощи” ЕАД”


ОБЯВЛЕНИЕ: ”Български пощи” ЕАД наоснование чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.2 и чл.93а от ЗОП, Решение по т.21 от Протокол № 8 /28.04.2009 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с обект:

 

„Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториални поделения на “Български пощи” ЕАД”

Място и срок за получаване на документацията:

Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на ЦУ “Български пощи” ЕАД, гр. София., ул. “Акад. Ст. Младенов” № 1, бл.31, от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа до 04.03.2010 г.


Цена на документацията: 20 лв., без ДДС Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се приемат от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа всеки работен ден до 15.03.2010 г., в служба “Деловодство” на ЦУ “Български пощи” ЕАД гр. София, ул. “Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31. 

 

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 16.03.2010 г., в ЦУ “Български пощи” ЕАД”, гр София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 212.

Документацията е публикувана: тук

Документация

Документи