Предмет на поръчката„Български пощи” ЕАД Ви кани да представите ценова оферта на стойност до 20 000 лв. без ДДС за срока на целия договор за изготвяне на лицензирани оценки на недвижими имоти на дружеството по приложеното техническо задание
Дата на публикуване15.08.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

О Б Я В Л Е Н И Е 

 

На основание чл.14, ал.5 от Закон за обществените поръчки, „Български пощи” ЕАД  Ви кани да представите ценова оферта на стойност до 20 000 лв. без ДДС  за срока на целия договор за изготвяне на лицензирани оценки на недвижими имоти на „Български пощи” ЕАД по приложеното техническо задание за избор на независим оценител за оценка на недвижими имоти на „Български пощи” ЕАД. 

 

І. Обект на оценката:

Изготвяне на лицензирани оценки на недвижими имоти на „Български пощи” ЕАД при извършване на разпоредителни сделки и отдаване под наем.

Оценяваните имоти са на територията на 5-те регионални управления на „Български пощи” ЕАД:

 • РУ Западен регион с административен център гр.София
 • РУ Североизточен регион с административен център гр.Варна
 • РУ Северен централен регион с административен център гр.Плевен
 • РУ Южен централен регион с административен център гр.Пловдив
 • РУ Югоизточен регион с административен център гр.Бургас

 

ІІ. Обхват на оценката:

Оценителските доклади се изготвят по заявка на „Български пощи” ЕАД, след предоставяне на документи, идентифициращи собствеността, правното състояние, физическите параметри, характеристиките на обекта, графична информация и други данни.

Огледът на място е задължителен !

Методите за оценка да са на база приети стандарти за бизнес оценяване и действащото законодателство в Република България, съгласно Наредба за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензиране на оценители (ДВ бр.54/2006 г.)

 

Докладите в зависимост от конкретната цел (продажба или отдаване под наем) да съдържат описание на използваните методи: 

 

1. Методи при изготвяне на лицензирани оценки за продажба:

Минимум два метода от изброените по-долу:

 • метод на пазарните аналози;
 • приходен метод;
 • метод на чистата стойност на активите;

2. Методи при изготвяне на лицензирани оценки за отдаване под наем:

 • метод на пазарните аналози;
 • приходен метод.

 

При необходимост, Възложителят възлага актуализация на експертни оценки за което заплаща 20 % от стойността на първоначалната цена на услугата.

 

ІІІ. Обем и съдържание на оценката:

1. Доклади с обосновка, съдържаща описание на използваните методи за определяне на оценките.

2. Оценка за всеки обект, изготвена в писмена форма, подписана и подпечатана от изпълнителя, се предоставя на възложителя на хартиен носител в 2 екземпляра, при което се съставя и подписва приемо-предавателен протокол. Всеки доклад, съдържащ оценка на съответния актив се представя с подписана Декларация по чл..21, ал.1 от Закон за независимия оценител.

3. Видовете оценявани активи са на територията на цялата страна и са:

 

3.1. Обекти за продажба:

 • Апартамент с площ до 100 кв.м  - ..…   лв., без ДДС
 • Апартамент с площ над 100 кв.м - …. лв., без ДДС
 • Магазин /офис със ЗП до 100 кв.м - ….. лв., без ДДС 
 • Магазин /офис със ЗП над 100 кв.м - ….. лв., без ДДС
 • Сграда с РЗП до 200 кв.м - ….. лв., без ДДС
 • Сграда с РЗП над 200 кв.м до 1000 кв.м  - ….. лв., без ДДС
 • Сграда с РЗП над 1000 кв.м - ….. лв., без ДДС
 • Парцел със ЗП от 200 кв.м. до 500 кв.м. и сграда с РЗП до 200 кв.м - ….. лв., без ДДС 
 • Парцел със ЗП над 500 кв.м. и сграда с РЗП над 200 кв.м. - …. лв., без ДДС 
 • Сгради (гаражни клетки, складове, обслужващи сгради и др.) в един парцел с обща РЗП до 1000 кв.м - ….. лв., без ДДС
 • Сгради (гаражни клетки, складове, обслужващи сгради и др.) в един парцел с обща РЗП над 1000 кв.м  - ….. лв., без ДДС
 • Строителни съоръжения (басейн, канали, септични ями и др.) - ….. лв., без ДДС
 • Незастроен поземлен имот - ….. лв., без ДДС
 • Отстъпено право на строеж - ….. лв., без ДДС
 • Незавършено строителство (включва сгради в груб строеж) - ….. лв., без ДДС
 • Павилион РП (преместваем обект) - ….. лв., без ДДС
 • Протокол за определяне на свободен терен (при продажба на парцел и сграда в него) - ….. лв., без ДДС

 

3.2. Обекти за отдаване под наем:

 • Апартамент с площ до 100 кв.м - ….. лв., без ДДС
 • Апартамент с площ над 100 кв.м - ….. лв., без ДДС
 • Магазин /офис със ЗП до 100 кв.м - ….. лв., без ДДС
 • Магазин /офис със ЗП над 100 кв.м - ….. лв., без ДДС
 • Сграда с РЗП до 200 кв.м - ….. лв., без ДДС
 • Сграда с РЗП над 200 кв.м до 1000 кв.м - ….. лв., без ДДС
 • Сграда с РЗП над 1000 кв.м - ….. лв., без ДДС
 • Парцел със ЗП от 200 кв.м. до 500 кв.м. и сграда с РЗП до 200 кв.м- ….. лв., без ДДС
 • Парцел със ЗП над 500 кв.м. и сграда с РЗП над 200 кв.м. - ….. лв., без ДДС
 • Сгради (гаражни клетки, складове, обслужващи сгради и др.) в един парцел с обща РЗП до 1000 кв.м - ….. лв., без ДДС
 • Сгради (гаражни клетки, складове, обслужващи сгради и др.) в един парцел с обща РЗП над 1000 кв.м - ….. лв., без ДДС
 • Части от поземлен имот до 50 кв.м. - ….. лв., без ДДС
 • Части от поземлен имот над 50 кв.м. - ….. лв., без ДДС
 • Павилион РП (преместваем обект) - ….. лв., без ДДС
 • Търговска площ - части от фоайета и общи части до 15 кв.м. - ….. лв., без ДДС
 • Търговска площ от обособени помещения до 15 кв.м. - ….. лв., без ДДС

 

Ценовата оферта се подава до 17 часа на 22.08.2014 г. в служба „Деловодство” на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, гр.София 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 в залепен непрозрачен плик с надпис:

 

ОФЕРТА

за избор на правоспособен лицензиран оценител за оценки на недвижими имоти, собственост на „Български пощи” ЕАД

 

Офертите ще бъдат оценявани по критерия „най-ниска цена” за изпълнение на услугата, без ДДС, формирана от единични цени за всеки отделен обект.

За контакт тел. 9493288

 

 

Документация

Документи