Предмет на поръчкатаОбявление за събиране на оферти за сключване на договор за изработване на информационни и рекламни материали по проект „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център”
Дата на публикуване20.08.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

От 1 юли 2014 г. „Български пощи” ЕАД изпълнява проект „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център” (проекта) по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) с договарящ орган  Агенция по заетостта и сключен договор № ESF-2203-01-11006.  

Една от дейностите по проекта е „Осъществяване на мерки за визуализация и публичност“, като предвиденият за реализирането й бюджет е в размер до 240 (двеста и четиридесет) лева. С решение на Съвета на директорите на основание чл.7, т.5, чл.7 „г” и чл.3, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с чл.14, ал.5, т. 2 от ЗОП се събират оферти за сключване на договор за изработване на информационни и рекламни материали по проект ESF-2203-01-11007/BG051PO001-2.2.03-0083 „Транспорт на служителите на „Български пощи” ЕАД до и от Български разменно-сортировъчен център”.

Офертите ще бъдат разгледани от екипа по изпълнение на проекта, като ще бъде сключен договор с участника, представил оферта, съответстваща напълно на техническото задание и с най-ниска цена.

Фирмите, които проявяват интерес, могат да изпратят своите оферти съгласно изискванията на приложеното техническо задание и ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОПРЧР в срок до 29.08.2014 г. по e-mail на Юлия Каменова (ръководител на отдел „Управление на проекти“ при дирекция „Управление на проекти и търговска дейност” и ръководител на проекта) y.kamenova@bgpost.bg, с копие до Катя Сталева (ръководител на сектор „Изпълнение на проекти” при отдел „Управление на проекти“ и координатор на проекта) k.staleva@bgpost.bg.

Телефони за контакти: 02/949 33 80 и 02/949 33 71.

 

Приложения:

  1. Техническо задание
  2. Оферта-образец
  3. Проект на договор за визуализация и публичност
  4. Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Документация

Документи