Предмет на поръчката„Доставка на канцеларски материали, формуляри, копирни хартии и картони, безконечни принтерни хартии и самозалепващи се етикети за технологичните нужди на териториалните и специализираните поделения на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване12.05.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Доставка на канцеларски материали, формуляри, копирни хартии и картони, безконечни принтерни хартии и самозалепващи се етикети за технологичните нужди на териториалните и специализираните поделения на „Български пощи” ЕАД”

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, 1700 София
тел. : 02/949 3363, факс: 02/862 46 90
e-mal: SvetoslavaU@bgpost.bg
www.bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ: „Български пощи” ЕАД на основание чл. 103, ал. 1, във връзка с чл.25,ал.1, чл. 3, ал.1,т. 1, чл. 7, т. 5, чл. 7г и чл. 16, ал. 4 от ЗОП и решение по т. 4 от Протокол №  1/07.01.2010 г.  на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка на канцеларски материали, формуляри, копирни хартии и картони, безконечни принтерни хартии и самозалепващи се етикети за технологичните нужди на териториалните и специализираните поделения на „Български пощи” ЕАД”

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: Открита пороцедура

МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата, в дирекция „Оновни услуги и логистика” в Централно управление на „Български пощи” ЕАД на следния адрес: ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, 1700 София от 1000 ч. до 12 00 ч. и от 1300 ч. до 16 00 ч. в срок до 11.06.2010 г.

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: 10 лв., с ДДС

ДОКУМЕНТАЦИЯТА Е ПУБЛИКУВАНА: ТУК

МЯСТО И СРОК  ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ:
Оферти се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до  21.06.2010 г. в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:  Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 22.06.2010 г., в зала 212, в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31.


Обявлението за възлагане на обществена поръчка е обнародвано в електронната страница на "Държавен вестник" - http://dv.parliament.bg под N:13 от 11.05.2010 г. и в портала за обществени поръчки www.aop.bg под номер 00276-2010-000

Документация

Документи