Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД през 2014 г.”
Дата на публикуване09.09.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД през 2014 г.”

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана: Справка за административните сведения за участника – Приложение № 1; Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 2; Техническо предложение - Приложение № 3; Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4; Проект на договор – Приложение № 5; Декларация за приемане условията на договора - Приложение № 5.1; може да изтеглите от тук

Начин на подаване на офертите:

- Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД през 2014 г.” ; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.  

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 19.09.2014 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код  9033488

Протокол от работата на комисията може да изтеглите от тук.

 

Договор с изпълнителя 

Договор 195/16.12.2014 е изпълнен - 13.01.2015

Освободена гаранция - 14.04.2015

Документация

Документи