Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Подновяване правото за ползване на корпоративна антивирусна защита NOD 32 (ESET Endpoint Antivirus)”
Дата на публикуване12.09.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Подновяване правото за ползване на корпоративна антивирусна защита NOD 32 (ESET Endpoint Antivirus)” 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана: Технически изисквания на Възложителя – Приложение № 1; Техническо предложение - Приложение № 2; Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 3; Справка за административните сведения за участника – Приложение № 4; Проект на договор – Приложение № 5; Декларация за приемане условията на договора - Приложение № 6; може да изтеглите от тук

Начин на подаване на офертите:

- Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Подновяване правото за ползване на корпоративна антивирусна защита NOD 32 (ESET Endpoint Antivirus)” ; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.  

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 19.09.2014 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП, 11:00 часа на първия работен ден, следващ деня на приемането на офертите.

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9033639

 

Утвърден протокол от заседание на комисията за получаване, разглеждане, оценка на офертите и класиране на участниците в обществена поръчка чрез публична покана, с предмет: „Подновяване правото за ползване на корпоративна антивирусна защита NOD 32 (ESET Endpoint Antivirus)” може да изтеглите тук.

Договор № 160 от 10.10.2014 г. може да изтеглите тук (качен на 07.11.2014 г.).

Документация

Документи