Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Разработване (внедряванe) на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и обучение във връзка с нововъведения стандарт за безопасни условия на
Дата на публикуване30.09.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

ПОРАДИ ОБЕКТИВНИ ПРИЧИНИ, ОТВАРЯНЕТО НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ НА 20.10.2014 Г. от 11.00 ч.

 

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.2, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Разработване (внедряванe) на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и обучение във връзка с нововъведения стандарт за безопасни условия на труд  BS OHSAS 18001:2007 в „Български пощи” ЕАД”.

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана: Техническо задание на Възложителя – Приложение № 1; Техническо предложение – Приложение № 2; Справка за административните сведения за участника – Приложение № 3; Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4; Проект на договор – Приложение № 5; Декларации по чл. 47 от ЗОП /Приложения № 5.1 и № 5.2/; Декларация за приемане условията на договора /Приложение № 6/;  Общи условия на договор ESF-2303-01-11018 /Приложение № 7/; Списък на екипа от експерти на участника /Приложение № 8/; Образец на автобиография /Приложение № 9/; Декларация за ангажираност на експерт /Приложение № 10/; Списък  на  екипа от обучители /образец на ДО/ – Приложение № 11; Месечна присъствена форма /образец на ДО/ – Приложение № 12; Анкетна карта /образец на ДО/ - Приложение № 13; Списък получени материали /образец на ДО/ – Приложение № 14; Приемно-предавателен протокол по образец на Възложителя /Приложение № 15/ и Образец на документ за внесена гаранция за изпълнение на договора може да изтеглите от тук

Начин на подаване на офертите:

          - Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

         - Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Разработване (внедряванe) на стандарт за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 и обучение във връзка с нововъведения стандарт за безопасни условия на труд  BS OHSAS 18001:2007 в „Български пощи” ЕАД”; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

 

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 15.10.2014 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи, представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора – 1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора; 2. Документи съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следния уникален код  9034279

 

Протоколът от заседанието на длъжностните лица може да бъде изтеглен тук

Договорът за изпълнение може да бъде изтеглен тук

Освободена гаранция за изпълнение: 06.04.2015 година

 

 

 

Документация

Документи