Предмет на поръчката"Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на касови апарати, въведени в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване22.06.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

ОБЯВЛЕНИЕ: ”Български пощи” ЕАД на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, чл. 3, ал.1, т.2, чл.16, ал.4, т.3 и чл.103, ал.1 от ЗОП, Решение по т.3 от Протокол № 1 /07.01.2010 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:
 

"Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на касови апарати, въведени в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”


Вид на процедурата: Открита процедура

Място и срок за получаване на документацията:
Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата, в дирекция „Основни услуги и логистика” в Централно управление на „Български пощи” ЕАД на следния адрес: ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, 1700 София от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в срок до 05.07.2010 г.

Документацията можете да изтеглите тук

Цена на документацията: 10 лв. с ДДС

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 15.07.2010 г. в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31

Отваряне на офертите:
Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 16.07.2010 г., в ЦУ “Български пощи” ЕАД”, гр София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 205.

Обявлението за възлагане на обществената поръчка е обнародвано в електронната страница на "Държавен вестник" - http://dv.parliament.bg под номер 15 от 21.06.2010 г. и в портала за обществени поръчки www.aop.bg под номер 00276-2010-0008

Документация

Документи