Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на чанти и колички с чанти за разнос на кореспонденция” с 2 обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на чанти за разнос на кореспонденция”; Позиция
Дата на публикуване30.09.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана, с предмет: „Доставка на чанти и колички с чанти за разнос на кореспонденция” с 2 обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на чанти за разнос на кореспонденция”; Позиция 2 – „Доставка на колички с чанти за разнос на кореспонденция” .

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана: Технически спецификации на Възложителя – Приложение № 1; Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2; Техническо предложение – Приложение № 3; Ценово предложение – Приложение № 4; Проект на договор – Приложение № 5; Декларация за приемане условията на договора – Приложение № 6; може да изтеглите от тук

Начин на подаване на офертите:

- Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: „Доставка на чанти и колички с чанти за разнос на кореспонденция” с 2 обособени позиции: Позиция 1 – „Доставка на чанти за разнос на кореспонденция”; Позиция 2 – „Доставка на колички с чанти за разнос на кореспонденция”; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.  

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 08.10.2014 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - 1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3% от стойността на договора; 2. Документи съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9034280

Протокол от работата на комисията [22.10.2014] може да изтеглите тук.

 

Договор с изпълнителя

Договор за изпълнение на поръчката можете да намерите тук: Договор 1

Документация

Документи