Предмет на поръчкатаОбявление относно провеждане на процедура по Рамковo споразумениe № 29/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Бъ
Дата на публикуване15.10.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

ОБЯВЛЕНИЕ: „Български пощи” ЕАД на основание чл. 93б, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 7, т. 5, чл. 7г, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки провежда процедура по Рамковo споразумениe № 29/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи" ЕАД” с три обособени позиции”:

Позиция 2 –  „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;

 

Съобщение за отваряне на ценовите оферти:

Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти за участие в мини процедура по Рамково споразумение № 29/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД, с три обособени позиции:

Позиция 2 –  „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;

На основание чл.69a, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в мини процедура по Рамково споразумение № 29/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД, с три обособени позиции по Позиция 2 –  „Доставка на хартии за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, ще се извърши на 20.10.2014г. (понеделник) от 13:00 часа в зала 205, в сградата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

 

Протокол от работата на комисията, заедно с приложенията към него може да изтеглите от тук.

Доклад от председателя на комисията може да изтеглите от тук.

Заповед за класиране на потенциалните изпълнители и избор на изпълнител може да изтеглите от тук.

Сключен договор 183/11.11.2014 г. за изпълнение

Информация за изпълнение на договора

 

Документация

Документи