Предмет на поръчката„Доставка на чували за технологичните нужди на „Български пощи” ЕАД” с 2 обособени позиции"
Дата на публикуване22.10.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

Обявление относно провеждане на процедура за  възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на чували за технологичните  нужди на „Български пощи” ЕАД” с 2 обособени позиции:

Позиция I - Пощенски чували за кореспондентски и колетни пратки за страната и чужбина (материал - полипропилен)

Позиция II - Платнени чували за ценни пратки (материал - плат)

 (обявление: текст на обявлението)

ОБЯВЛЕНИЕ: „Български пощи” ЕАД на основание чл.103,ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.2 и Решение по т.10 от Протокол № 22/25.07.2014 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на чували за технологичните  нужди на „Български пощи” ЕАД” с 2 обособени позиции:

Позиция I - Пощенски чували за кореспондентски и колетни пратки за страната и чужбина (материал - полипропилен) 

Позиция II - Платнени чували за ценни пратки (материал - плат) 

Вид на процедурата: Открита

 

Документацията, решението за откриване на процедурата, както и обявлението за обществена поръчка, можете да изтеглите тук.

 

Приложение № 1. Технически изисквания на възложителя

Приложение № 2. Образец на оферта

Приложение № 3. Образец на декларация за съгласие за участие като подизпълнител в обществената поръчка

Приложение № 4. Образец на техническа оферта

Приложение № 5. Образец на ценова оферта (Предлагана цена)

Приложение № 6. Образец на декларация по чл. 47 от Закона за обществените поръчки

Приложение № 6.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки

Приложение № 7. Образец списък на доставките, сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) /2011, 2012 и 2013/ години

Приложение № 8. Образец на банкова гаранция за участие в процедурата

Приложение № 9. Образец на банкова гаранция за изпълнение на договора

Приложение № 10. Проект на договор за обществената поръчка

Приложение № 10.1. Образец на декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Приложение № 11. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

 

Място и срок за подаване на офертите: 

Офертите на участниците ще се приемат в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31 всеки работен ден от 10 до 12 ч. и от 14 до 17 ч. до датата и часа посочени в обявлението за обществена поръчка.

 

Отваряне на офертите:

Отварянето на офертите се извършва от 11:00 ч. на 20.11.2014 г. /четвъртък/, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД”, гр София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31, ет. 2, зала 212).

 

Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки  00276-2014-0015 

„Български пощи” ЕАД съобщава, съгласно параграф 1, т.28а от допълнителните 
разпоредби на Закона за обществените поръчки, че открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на чували за технологичните  нужди на „Български пощи” ЕАД” с 2 обособени позиции:

Позиция I – Пощенски чували за кореспондентски и колетни пратки за страната и чужбина (материал - полипропилен) 

Позиция II – Платнени чували за ценни пратки (материал - плат)

Документацията за обществената поръчка чрез процедура по Закона за обществените поръчки е публикувана в Регистъра по обществени поръчки на 22 октомври 2014 г., както и в рубриката „Профил на купувача” в интернет страницата на „Български пощи” ЕАД, на адрес: http://www.bgpost.bg/bg/161
Решението и обявлението за възлагане на обществената поръчка са публикувани в електронната страница на Агенцията по обществени поръчки  00276-2014-0015 


„Български пощи” ЕАД 

 

 

Документация

Документи