Предмет на поръчката„Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване22.06.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД”

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, 1700 София
тел. : 02/949 3353; 02/949 3377; факс: 02/862 46 90
e-mal: g.pachev@bgpost.bg
www.bgpost.bg

ОБЯВЛЕНИЕ: „Български пощи” ЕАД на основание чл. 103, ал. 1, във връзка с чл.25,ал.1, чл. 3, ал.1,т. 1, чл. 7, т. 5, чл. 7г и чл. 16, ал. 4 от ЗОП и решение по по т. 5 от Протокол № 7/26.03.2010 г. на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД”

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА:
Открита пороцедура

МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата, в дирекция „Основни услуги и логистика” в Централно управление на „Български пощи” ЕАД на следния адрес: ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, 1700 София от 10.00 часа до 16.00.ч. в срок до 05.07.2010 г.

ЦЕНА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: 10 лв., с ДДС

ДОКУМЕНТАЦИЯТА Е ПУБЛИКУВАНА: ТУК

МЯСТО И СРОК  ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: Оферти се приемат всеки работен ден от от 10.00 часа до 16.00 часа до  15.07.2010 г. до 16,00 часа, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 
Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 16.07.2010 г., в зала 212, в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31.


Обявлението за възлагане на обществена поръчка е обнародвано в електронната страница на "Държавен вестник" - http://dv.parliament.bg под № 14 от 21.06.2010 г. и в портала за обществени поръчки www.aop.bg под № 00276-2010-0007

Документация

Документи