Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на активно мрежово оборудване за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване27.10.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на активно мрежово оборудване за нуждите на „Български пощи” ЕАД 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана: Технически изисквания на Възложителя – Приложение № 1; Техническо предложение - Приложение № 2; Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 3; Справка за административните сведения за участника – Приложение № 4; Проект на договор – Приложение № 5; Декларация за приемане условията на договора - Приложение № 6; може да изтеглите от тук

Начин на подаване на офертите:

- Всеки участник представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката: Доставка на активно мрежово оборудване за нуждите на „Български пощи” ЕАД ; името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.  

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч. всеки работен ден до 05.11.2014 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП, 11:00 часа на първия работен ден, следващ деня на приемането на офертите в зала 212, Централно управление на „Български пощи” ЕАД.

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 9035194

Във връзка със запитване, свързано с публична покана за участие в обществена поръчка, с предмет: „Доставка на активно мрежово оборудване за нуждите на „Български пощи“ ЕАД“ и на основание чл.101 б, ал.6 от ЗОП публикувам на електронната страница на „Български пощи“ ЕАД, в раздел „Профила на купувача“ следните писмени разяснения по условията на обществената поръчка, които може да изтеглите тук.

 

 

  • Протокол от заседанието на комисията може да бъде изтеглен тук
  • Сключеният договор можете да изтеглите тук
  • Освободена гаранция - 14.01.2015

Документация

Документи