Предмет на поръчкатаОбявление относно възлагане на изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Изработване на информационни и рекламни материали за нуждите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД” в четири обособени позиции
Дата на публикуване05.11.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл.3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл.7г и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и глава осма „а” от Закона за обществените поръчки, възлага обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 

„Изработване на информационни и рекламни материали за нуждите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД” в четири обособени позиции:

 

Позиция 1. Изработване на информационни указателни табели и на материали за брандиране на ПС и на ИРЧ, в т.ч. офиси на СП „ИМС/Булпост”;

Позиция 2. Изработване на рекламни сувенири за 2015г.;

Позиция 3.Изработване на чанти с външни дръжки с флексопечат;

Позиция 4. Изработване на обозначаващи стикери за търговските обекти, работещи с ваучерите за храна на „Български пощи” ЕАД 

 

 

Вид на обществената поръчка: публична покана

Приложенията към публичната покана:

  • Техническа спецификация на Възложителя – Приложение № 1;
  • Справка за административните сведения за участника – Приложение № 2;
  • Техническо предложение на Изпълнителя – Приложение № 3;
  • Ценово предложение на Изпълнителя – Приложение № 4;
  • Проект на договор – Приложение № 5;
  • Декларация за приемане на условията по договора – Приложение - № 6

Приложенията могат да бъдат изтеглени тук

 

Начин на подаване на офертите:

  • Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи я документи в един запечатан непрозрачен плик. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката „Изработване на информационни и рекламни материали за нуждите на „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД”, обособената позиция, за която се участва, името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес.

Място и срок за подаване на офертите:

Офертите се подават от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. всеки работен ден до 14.11.2014 г. /включително/, в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Академик Стефан Младенов”, № 1, бл. 31.  

 

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора - Документи съгласно чл.101е от ЗОП.

 

Публичната покана е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код  9035636

Документация

Документи