Предмет на поръчкатаОбявление относно провеждане на процедура по Рамковo споразумениe № 28/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване07.11.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 93б, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 7, т. 5, чл. 7г, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки провежда процедура по Рамковo споразумениe № 28/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

 

„Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с три обособени позиции”:

Позиция 1:  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;

 

Съобщение за отваряне на ценовите оферти:

Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти за участие в мини процедура по Рамково споразумение № 28/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД, с три обособени позиции:

Позиция 1:  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;

На основание чл.69a, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в мини процедура по Рамково споразумение № 28/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД, с три обособени позиции по Позиция 1 –  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, ще се извърши на 18.11.2014г. (вторник) от 11:00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

 

Протоколи от работата на комисията, заедно с приложенията към тях: Протокол 1  Протокол 2   Протокол 3

Доклад от председателя на комисията

Заповед за класиране на потенциалните изпълнители и избор на изпълнител

Договор за изпълнение, дата на публикуване - 10.02.2015 г.

Освобождаване на гаранция за изпълнение на Договор № 13/14.01.2015 г.:

- дата на освобождаване: 27.03.2015 г.

- основание: На основание чл.7 от договора, върната банкова гаранция по Обособена позиция № 1: "Доставка на канцеларски материали"

Документация

Документи