Предмет на поръчкатаУведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на електронни везни”
Дата на публикуване07.11.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет, ще се извърши на 12.11.2014 г. /сряда/ от 11:00 ч., в зала 212, в сградата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31.

Във връзка с избрания от възложителя критерий за оценка на офертите, а именно „Икономически най-изгодна оферта”, оповестяваме резултата от оценяването на офертите в съответствие с приетата от възложителя методика за оценка на офертите,  по показателя „Предложен гаранционен срок на поръчката в месеци”, а именно:

 

  1. 1.      „Ведиком” ЕООД – 10 т.
  2. 2.      „Еликом електроник – Георгиев” КД – 6 т.

Документация

Документи