Предмет на поръчката„Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториалните поделения на “Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване23.06.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

„Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториалните поделения на “Български пощи” ЕАД”


ОБЯВЛЕНИЕ: ”Български пощи” ЕАД на основание чл.103, ал.1,  във връзка чл. 25, ал. 1, във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г” и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.2  и чл.93а от ЗОП, Решение по т.8 от Протокол № 10/16.04.2010 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:
 

„Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториалните поделения на “Български пощи” ЕАД”


Вид на процедурата: Открита процедура

Място и срок за получаване на документацията:

Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата, в дирекция „Информационни и комуникационни технологии” в Централно управление на „Български пощи” ЕАД на следния адрес: ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, 1700 София от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 13,00 ч. до 16,00 ч. в срок до 23.07.2010 г.

Документацията можете да изтеглите тук.

Цена на документацията: 20 лв. без ДДС

Място и срок за подаване на офертите:
Оферти се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 02.08.2010 г. в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31

Отваряне на офертите:
Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 03.08.2010 г., в ЦУ “Български пощи” ЕАД”, гр. София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 212.


Обявлението за възлагане на обществена поръчка е обнародвано в електронната страница на "Държавен вестник" - http://dv.parliament.bg под N:8 от 23.06.2010 г. и в портала за обществени поръчки www.aop.bg под номер 00276-2010-0009

Документация

Документи