Предмет на поръчкатаОбявление относно провеждане на процедура по Рамковo споразумениe № 30/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: „Доставка на консумативи за печатащи устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване20.11.2014
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

 

„Български пощи” ЕАД на основание чл. 93б, ал. 3 от ЗОП във вр. с чл. 7, т. 5, чл. 7г, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки провежда процедура по Рамковo споразумениe № 30/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

 

„Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД” с три обособени позиции”:

Позиция 3:  „Доставка на консумативи за печатащи устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;

 

Съобщение за отваряне на ценовите оферти:

Уведомление относно отваряне и оповестяване на ценови оферти за участие в мини процедура по Рамково споразумение № 30/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет:

 

„Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД, с три обособени позиции:

Позиция 3 –  „Доставка на консумативи за печатащи устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”;


На основание чл.69a, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето и оповестяването на ценовите оферти за участие в мини процедура по Рамково споразумение № 30/ 30.01.2013 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка, с предмет: Доставка на канцеларски материали, хартии и консумативи за печатащи и копирни устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД, с три обособени позиции по Позиция 3 –  „Доставка на консумативи за печатащи устройства за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, ще се извърши на 28.11.2014г. (петък) от 13:00 часа в зала 212, в сградата на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

 

Протокол от работата на комисията, заедно с приложенията към него

Доклад от председателя на комисията

Заповед за класиране на потенциалните изпълнители и избор на изпълнител

Договор за изпълнение обособ.поз.3, дата на публикуване: 10.02.2015 г.

Документация

Документи