Предмет на поръчката„Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване30.06.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

ОБЯВЛЕНИЕ: ”Български пощи” ЕАД на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 3, ал.1, т.1, чл.7, т.5, чл. 7„г” от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 2 и чл. 4, ал. 1 от НВМОП, Решение по т.10 от Протокол № 20 /23.11.2009 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с обект:

„Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД”

Вид на процедурата: открит конкурс

Място и срок за получаване на документацията:
Документацията се получава всеки работен ден в дирекция „Основни услуги и логистика” в стая 214, след заплащането й в брой в касата на Централно управление на „Български пощи” ЕАД на следния адрес: ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, 1700 София от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в срок до 13.07.2010 г.

Документацията можете да изтеглите тук. 

Приложение 2.1 към Документацията можете да изтеглите тук

Цена на документацията: 10 лв. с ДДС

Място и срок за подаване на офертите:
Оферти се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 20.07.2010 г. в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31

Отваряне на офертите:
Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 21.07.2010 г., в ЦУ “Български пощи” ЕАД”, гр София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 212.

Обявлението за възлагане на обществената поръчка е публикувано в електронната страница за обществени поръчки www.aop.bg под номер 00276-2010-0010

Документация

Документи