Предмет на поръчкатаУведомление за отварянето на подадените оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: "Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на касови апарати, въведени в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване14.07.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

У В Е Д О М Л Е Н И Е


На основание чл. 68, ал.2 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на подадените оферти за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: "Извънгаранционно сервизно обслужване и ремонт на касови апарати, въведени в експлоатация в системата на „Български пощи” ЕАД”, ще се извърши на 16.07.2010 г. от 12.30 часа в зала 205, в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” 1, бл. 31.

Документация

Документи