Предмет на поръчкатаУведомление и решение за удължаване на срока за получаване на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД
Дата на публикуване19.07.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, 1700 София
тел. : 02/949 3284; 02/949 3377; факс: 02/862 46 90
e-mal: I.nikolova@bgpost.bg
www.bgpost.bg

На основание чл. 65, ал. 3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че се удължава срока за получаване на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД”. 

МЯСТО И СРОК  ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ: Оферти се приемат всеки работен ден от 10:00 часа до 16:00 часа до 02.08.2010 г. в сградата на ЦУ „Български пощи” ЕАД, адрес: гр. София, ул. „Академик Ст. Младенов” № 1, бл. 31, служба „Деловодство”.

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Отварянето на офертите ще се извърши от 11:00 ч. на 03.08.2010 г., в зала 212, в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31.

РЕШЕНИЕТО Е ПУБЛИКУВАНО:
ТУК
Решението за удължаване на срока за получаване на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД е обнародвано в електронната страница на "Държавен вестник" - http://dv.parliament.bg под № 1 от 19.07.2010 г. и в портала за обществени поръчки www.aop.bg под № 00276-2010-007, публикувано на 16.07.2010 г.

Решение за удължаване на срока за получаване на оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка на чували за технологичните нужди на поделенията на „Български пощи” ЕАД ЛИПСВА ФАЙЛА

Документация

Документи