Предмет на поръчкатаОбявление за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Избор на фирма за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на „Български пощи” ЕАД”
Дата на публикуване11.08.2010
СтатусЗатворена
Възлагане чрезОткрити процедури

ОБЯВЛЕНИЕ: ”Български пощи” ЕАД на основание чл.103, ал.1, във връзка чл. 25, ал. 1, чл.7, т.5, чл. 7„г” и чл. 3, ал.1, т.2, чл.14, ал.1, т.3 и чл.93а от ЗОП, Решение по т.2.1 от Протокол № 8/06.04.2010 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД, открива процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:

„Избор на фирма за обслужване на социалните разходи и разходите за храна по Наредба 11, чрез ваучери за служителите на „Български пощи” ЕАД”


Вид на процедурата
: Открита процедура

Място и срок за получаване на документацията:
Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата, в дирекция „Основни услуги и логистика” в Централно управление на „Български пощи” ЕАД на следния адрес: 1700 София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в срок до 10.09.2010 г.

Документацията можете да изтеглите тук.

Цена на документацията: 20 лв. с ДДС

Място и срок за подаване на офертите:
Оферти се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 20.09.2010 г. в служба „Деловодство” на Централно управление на „Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31

Отваряне на офертите:
Отварянето на офертите се извършва от 11.00 ч. на 21.09.2010 г., в ЦУ “Български пощи” ЕАД”, гр. София, ул.”Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31,  в зала 212.

Обявлението за възлагане на обществена поръчка е обнародвано в електронната страница на "Държавен вестник" - http://dv.parliament.bg под N:11 от 11.08.2010 г. и в портала за обществени поръчки www.aop.bg под номер 00276-2010-0011

Уведомление за отваряне и оповестяване на ценови оферти

Документация

Документи